ข้อเสนอของนโยบายการปฏิรูปการพัฒนาในภาพรวม #ureform #ilawforum

การปฏิรูปควรจะให้ความสำคัญกับ ชีวิตของคนรายได้น้อยและคนด้อยโอกาส ก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงขยายมาเติมเต็มความต้องการของคนรายได้ปานกลางและรายได้สูง ตรงนี้หลายองค์กรอาจทำอยู่แล้ว โดยเฉพาะคณะกรรมการปฏิรูปของอ.ประเวศ และคุณอานันท์ และองค์กร NGO อื่นๆทั่วประเทศไทย แต่ก็อยากขอเป็นอีกเสียงหนึ่งสนับสนุนการผลักดันเรื่องนี้ครับ

หลักการคือจะต้องพัฒนาให้สาธารณูปโภคและสิทธิพื้นฐานต่างๆ เอื้อกับการทำให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้ชีวิตสร้างรายได้ได้อย่างประหยัด และขณะเดียวกันก็พัฒนาตนเองได้ด้วยเพื่อจะได้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ต่อไป แต่ว่าคนแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการแตกต่างกัน ฉะนั้นจึงควรจะพิจารณาออกแบบนโยบายเป็นพื้นที่ๆ และให้เหมาะกับคนในระดับรายได้และลักษณะอาชีพต่างๆ

ตัวอย่างของประเด็นที่มีความพยายามในการผลักดันมาเป็นเวลานานแต่ยังไม่เป็นผล เช่น สิทธิในการถือครองที่ดิน และการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน, การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากโครงการของรัฐและเอกชน, ศูนย์ติดตามผู้สูญหายของรัฐ (เพื่อทำงานร่วมกับของทางฝั่ง NGO อย่างมูลนิธิกระจกเงา), การส่งเสริมสิทธิ ทักษะ โอกาสในการทำงาน และสาธารณูปโภคของคนพิการ เป็นต้น

ประเด็นเหล่านี้ผมอยากเห็นชนชั้นกลางมาให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ให้มากขึ้นมากๆ เพื่อจะได้ผลักดันรัฐบาลและนักการเมืองให้ทำเรื่องเหล่านี้ให้สำเร็จเสียที ประชาชน

ตัวอย่างประเด็นที่ตัวผม ยังไม่เห็นว่ามีการผลักดันเลยในระดับนโยบาย คือ

1. การปฏิรูประบบการขนส่งสาธารณะที่พื้นฐานที่สุด คือ รถเมล์ในเมืองและข้ามจังหวัด ให้ปลอดภัย สะดวกสบายยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในการโดยสาร และบริเวณป้ายรถที่ให้รอ

ตัวชี้วัดที่สำคัญคือ
– การที่คนตาบอดและคนพิการที่ต้องนั่ง wheel chair และคนชรา สามารถเดินทางด้วยระบบรถสาธารณะอย่างปลอดภัยได้เป็นปกติ
– คนชั้นกลางเลือกใช้ระบบรถเมล์แทนการใช้รถส่วนตัว

2. ระบบทางเดินเท้า และทางจักรยานที่ปลอดภัย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในเขตตัวอำเภอต่างๆ และเส้นทางจากที่พักไปยังโรงงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานเช่น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่สำคัญคือ
– เราเห็นคนขี่จักรยานแม่บ้าน/จักรยานถูกๆออกไปทำงานในเมืองใหญ่/เขตอุตสาหกรรมมากขึ้น
– กรณีอุบัติเหตุและโศกนาฎกรรมที่เกิดกับรถจักรยานเพราะใช้ทางซ้ำซ้อนกัน ลดลง
– มีทางเท้าสำหรับคนเดินอย่างน้อย 1 ด้านของทุกถนนในเมืองใหญ่และตัวอำเภอทุกอำเภอ

3. ห้องสมุดชุมชนที่จะทำหน้าที่เป็นทั้ง ศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน และศูนย์ข้อมูลความรู้ในการพัฒนาอาชีพและนันทนาการให้กับชุมชุน ผ่านทางหนังสือคุณภาพดี และคอมพิวเตอร์มาตรฐานและใช้การได้ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ทำให้คนรายได้น้อยก็สามารถพัฒนาตนเองได้ …(ขอ TK Park ให้คนทั่วประเทศเลยทั้งเล็กทั้งใหญ่)

ตัวชีว้ัดที่สำคัญ
– มีสิ่งนี้เกิดขึ้น โดยเริ่มจาก ห้องสมุดประชาชนต่างๆในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ มีการปรับปรุงให้มีคุณภาพและให้บริการชุมชนตามแนวคิดข้างต้นได้
– มีห้องสมุดลักษณะนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ตำบลที่ห่างไกล

นี่เป็นตัวอย่างบางประเด็นที่ผมคิดว่าควรจะสนใจกัน และคงมีอีกหลายประเด็นมากมายเหลือเกินที่ควรจะต้องได้รับการเหลียวแลและผลักดัน อนันี้ต้องช่วยกันและขอบคุณ iLaw ที่ริเริ่มให้คนมาร่วมคิดด้วยกันครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s